“วิริยะ” ประกาศลุยตลาดประกันสุขภาพ ปี 62  เบี้ยรับตรงปี 61 โต 4.86% แตะ 3.79หมื่นล.ตั้งเป้าปีนี้โต 5%

นายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปี 2562 นี้นับเป็นปีที่ท้าท้ายอีกปีหนึ่ง  โดยเฉพาะภาวะการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยังคงแข่งขันกันอย่างรุนแรง

แต่บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือไว้อย่างรอบคอบ โดยตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาพรวมคือ เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายใต้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ “ผู้นำคุณภาพด้านบริการประกันภัย”

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ มุ่งเน้นการทำตลาดประกันภัยสุขภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในการรับประกันภัยทางด้านนี้ ดังเห็นได้จากการตอบรับเป็นอย่างดีของตลาด

ดังนั้นในปี 62 นี้บริษัทฯ จะพัฒนาและเปิดตัวแผนประกันสุขภาพหลากหลายแผน ทั้งเป็นแผนที่ถือเป็นนวัตกรรมความคุ้มครอง และแผนที่จะสนองรับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดไปถึงให้เป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงประกันภัยสุขภาพถ้วนหน้าและเข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่ได้มาตรฐานสากลในระดับโลก

อีกประการหนึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการสินไหมรถยนต์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและจุดขายของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนกว่า 5 ล้านกรมธรรม์ นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มจุดบริการสินไหมต่อเนื่องในทุกๆ ปี ณ ปัจจุบันมีจุดบริการสินไหมอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 161 แห่ง

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งสิ้น 37,920 ล้านบาท เติบโตถึง 4.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และถือว่าบริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยรับรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 16.27%

นายอมร กล่าวอีกว่า เมื่อแยกตามสัดส่วนงานรับประกันภัย ในด้านการประกันภัยรถยนต์บริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 32 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 24.90% มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 34,093 ล้านบาท เติบโต 4.19 % ด้านการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ มีเบี้ยประกันภัย 3,826 ล้านบาทเติบโต 11.25%

ส่วนผลประกอบการทางด้านการลงทุนบริษัทฯ มีพอร์ทการลงทุนทั้งสิ้น 62,715 ล้านบาท โดยปฎิบัติภายใต้กฎระเบียบของสำนักงานคปภ. ที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง ซึ่งสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เป็น เงินฝากในสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาครัฐ

 นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในด้านการรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีและสร้างสรรค์วัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย โดยเฉพาะการบริการด้านสินไหมทดแทน เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันภัย และเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ในปีนี้ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” ซึ่งเป็นคุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการจัดการเคลมกว่า 9 แสนเคสต่อปี โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 ด้านด้วยกันคือ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเครือข่ายการให้บริการ

ทั้งนี้ส่วนของการพัฒนา บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรฐานงานสินไหมแต่ละด้านอย่างชัดเจน (Service Level Agreement : SLA) เช่นงานรับแจ้ง งานตรวจสอบอุบัติเหตุ งานประเมินและสรุปความเสียหาย งานจัดซ่อม งานทำจ่ายค่าสินไหม อีกทั้งงานแต่ละด้านแต่ละส่วนงาน บริษัทฯ ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางบริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มจุดบริการสินไหมต่อเนื่องในทุกๆ ปี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจุดบริการสินไหมอยู่ทุกทิศทั่วไทยรวมทั้งสิ้น 161 แห่ง

นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการขยายงานด้านประกันภัยบุคคลเป็นหลักพร้อมพัฒนากรมธรรม์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่เหมาะกับธุรกิจขนาดย่อม โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับความเสี่ยงของทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจ ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายก็ยังแบ่งแยกตามประเภทของธุรกิจ

ส่วนการประกันภัยสุขภาพ จะออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ให้มีความหลากหลาย แบ่งตามกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักธุรกิจ หรือแบ่งให้เหมาะสมตามแต่ล่ะช่วงอายุ อีกทั้งมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังเข้าการรักษา การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เช่น ความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) BDMS โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิดจุดบริการด้านประกันสุขภาพในโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 45 แห่งทั่วประเทศ การเปิดความร่วมมือกับสถาบันการเงินอื่นๆ และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครายย่อยทั่วประเทศ และการพัฒนาช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภคได้สื่อสารโดยตรงถึงบริษัทเกี่ยวกับความต้องการ และการบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน