นายอนุเทพน์ เกษา ขนส่งจังหวัดสงขลา และนายอัสมัน มะลี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนหาดใหญ่ (ศูนย์ฯหลัก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 161 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 

สำหรับโครงการดังกล่าว วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจัดอบรมทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนและปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฏหมายจราจร อันเป็นการช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดการจัดโครงการอบรมฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาครุ่นถัดไป รุ่นที่ 162 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ : 055 – 322888

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน