บอร์ด คปภ.ทุบโต๊ะสรุปค่าความเสี่ยงคำนวณเงินกองทุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ TFF อยู่ที่8%

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าความเสี่ยงที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8 ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 เสนอ

ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอนาคต ช่วยแบ่งเบาภาระการคลังของประเทศในระยะยาว และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านกลไกของตลาดทุนได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาคัดเลือกโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฯ สำนักงาน คปภ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กองทุน TFF จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนของธุรกิจประกันภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและพัฒนาการของอุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มบทบาทให้ธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่านการระดมทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) สำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงาน คปภ.

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน