คปภ. เปิดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนระบบประกันภัยก้าวทันเทคโนโลยี

ชี้อนาคต “Big Dataประกันภัย” พุ่งมหาศาล แนะบริหารจัดการให้เป็นระบบ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล มีความละเอียดและซับซ้อนขึ้นมาก นับเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันภัยที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันดิจิตัล ทั้งเรื่องของการเฝ้าระวัง การวางมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Preemptive Measure)เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในอนาคตปริมาณข้อมูลด้านการประกันภัยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประกันภัยในอนาคต  และนอกจากเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยภาคธุรกิจแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลเองก็สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานสัมมนา InsurTech Roundtable : สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล ขึ้นเป็นครั้งแรก  เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัยระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มเทคโนโลยีประกันภัยและกลุ่มผู้บริหารธุรกิจด้านต่างๆ   และนำนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย  

ทั้งนี้สาระสำคัญของการสัมมนา  ประกอบด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Blockchain, Big Data รวมถึงการนำเอานวัตกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 4 Module ประกอบด้วย Module 1 ภายใต้หัวข้อ “Cultivating Benefits from Innovation” ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการปรับตัวของอุตสาหกรรมโดยการใช้นวัตกรรม  Module 2 ภายใต้หัวข้อ “Future of Coverage Providers” ซึ่งจะมีการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงจาก 4 บริษัท ทั้งจากAllianz AyudhyaTokiomarine, AXA และเมืองไทยประกันชีวิต Module 3 ภายใต้หัวข้อ “Compact Insurance Disruptors” จากบริษัท Start up ที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยอีกจำนวน 4 บริษัท และ Module 4  ภายใต้หัวข้อ “Mega – Trend in Digital Age”