คปภ. Kick-off..! เปิดการอบรมหลักสูตร“วปส”รุ่นที่ 7 ประจำปี 256

       ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ดคปภ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวปส.รุ่นที่ 7 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายภาครัฐกับบทบาทประกันภัยในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ” โดยกล่าวว่า ธุรกิจประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย และการประกันภัยยังมีส่วนช่วยสังคมและประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความสูญเสียและความเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ด้านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า การจัดอบรม “หลักสูตรวปส.” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันภัยรถภาคบังคับ การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่างๆ พัฒนาการของระบบประกันภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก  อีกทั้งยังเป็นการระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมหลักๆในการอบรม หลักสูตร วปส. ปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายด้านวิชาการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ หมวดที่ 2 นโยบายการเงิน การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสของธุรกิจไทยในอาเซียน หมวดที่3 ยกระดับการประกันวินาศภัยไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติ หมวดที่4 นวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล หมวดที่ 5 ความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย หมวดที่ 6 การสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ผู้นำยุคดิจิทัล หมวดที่ 7 การสร้างบรรษัทภิบาลกับการดำเนิน

ธุรกิจในยุคดิจิทัล และหมวดที่ 8 ประเด็นร่วมสมัย ซึ่งทั้ง 8 หมวดวิชาการนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การประกันสุขภาพกับการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นวัตกรรมประกันภัยในด้านต่างๆ การปรับตัวของสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลอย่างเจาะลึก โดยมีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส.รุ่นที่ 7 ในปีนี้ ทางคณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงได้มีกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้ที่สมัครเข้ามาจำนวนมาก จนได้ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน สถาบันการเงิน และคนในแวดวงการประกันภัยไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วย ภาคเอกชน จำนวน 66 คน ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จำนวน 19 คน ภาคธุรกิจประกันภัย จำนวน 12 คน และสถาบันการเงิน 1 คน

 

 

    

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน