ทิพยประกันภัย ส่งทีมสินไหม และทีม TIP Smart Assist ลงพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย จากท่อแก๊สระเบิดและเพลิงไหม้ บริเวณวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

ทิพยประกันภัยส่งทีมสินไหม และทีม TIP Smart Assist ลงพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย จากท่อแก๊สระเบิดและเพลิงไหม้ บริเวณวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

ทิพยฯ เปิดโครงการ “เกษตรเป็นสุข” ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางกระจายผลผลิต – เข้าถึงระบบประกันภัย “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง”

ทิพยฯ เปิดโครงการ “เกษตรเป็นสุข” ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางกระจายผลผลิต – เข้าถึงระบบประกันภัย “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง”