CIBA DPU ปลื้ม ผู้ประกอบการแห่สมัคร“หลักสูตรการประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล”

CIBA DPU ปลื้ม ผู้ประกอบการแห่สมัคร“หลักสูตรการประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และธุรกิจดิจิทัล” ชี้จำเป็นต่อการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ