“AEN เอเชีย-แปซิฟิก” ประชุมใหญ่ยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก

สมาคมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอเชีย หรือ เออีเอ็น ซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า 12 ประเทศในทวีปเอเซียและแปซิฟิก ประชุมใหญ่ยกระดับ “ที่พัก – แหล่งท่องเที่ยว – ผู้ประกอบการ” การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก  พร้อมผนึก “ ภาครัฐ-เอกชน” ในกลุ่มทวีปเอเซียและแปซิฟิก สร้างมาตรฐานท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับและรับรองจากองค์กรท่องเที่ยวยั่งยืนสากล UNWTO /  GSTC ร่วมกัน

นางสุภาภรณ์  ปราชญ์อำไพ เลขานุการ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งเอเชีย (เออีเอ็น) เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการสมาคมเออีเอ็น จากประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 19 – 24  มกราคม 2562 ณ เมืองเชียยี่ (Chiayi) ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นครั้งแรกของสมาคมเออีเอ็น ที่มีการจัดประชุมนอกประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร สมาชิก ที่ปรึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากประเทศต่างๆทั่วเอเชีย  อาทิ ประเทศไทย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย สปป.ลาว กัมพูชา นิวซีแลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง   รวมทั้งสิ้น  12 ประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีสมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไต้หวัน และกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวของประเทศ ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการประชุมใหญ่ประจำปีได้มีการนำเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก เพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวรูปแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศต่างๆ และการยกระดับมาตรฐานที่พัก การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการสู่มาตรฐานโลก นอกจากนี้สมาคม เออีเอ็นยังได้มีการจับมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในกลุ่มทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และองค์กรการท่องเที่ยวยั่งยืนสากล เช่น UNWTO และ GSTC ในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเอเชียร่วมกัน  ส่วนทางด้านการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ทางสมาคมได้จัดทำระบบสินค้าและระบบการจองออนไลน์ให้กับสมาชิกโดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา

นางสุภาภรณ์  กล่าวอีกด้วยว่า ทางสมาคมเออีเอ็น ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันในหัวข้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาและชนเผ่าดั้งเดิมในประเทศไต้หวัน  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้เชิงประสบการณ์ระหว่างกันกับประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางและต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวชนเผ่า ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีมาก่อนการตั้งถิ่นฐานของประเทศ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทรงคุณค่าและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชากรชนเผ่าด้วย

นอกจากนี้ประเทศเจ้าภาพ ประเทศไต้หวัน  ยังได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวของชนเผ่าต่างๆในเทือกเขาอาลิซาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติป่าเขาสวยงามและมีเส้นทางท่องเที่ยวเดินเขาที่มีชื่อเสียง ในอันดับต้นๆของประเทศไต้หวัน

สืบเนื่องจากการสัมมนาและการลงพื้นที่ร่วมกัน นายมาซารุ ทากายามา ประธานสมาคมฯเออีเอ็น รวมทั้งคณะกรรมการที่เข้าร่วมทั้ง  12 ประเทศ ได้ลงนามปฏิญญาอาลิซาน เพื่อประกาศในการให้ความเคารพในสิทธิของชนเผ่าและเคารพทางเลือกที่จะดำรงชีวิตสอดคล้องกับหลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน