“AYUD”  เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ถกแนวทางทำงานร่วมกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พ.ย.นี้

นายวีระพันธุ์  ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD เปิดเผยว่า บริษัทได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์  รวมถึงการร่วมลงมติเกี่ยวกับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย หรือ AZTH และการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ  AZAY โดยการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CPRNT ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นจะทำให้ AYUD สามารถขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน

“การเรียกประชุมครั้งนี้ จะเป็นการขอมติเพื่อให้ SAGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AYUD ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AZTH และขยายการดำเนินกิจการประกันภัยที่เกิดจากการรับโอนกิจการให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว จะทำให้ SAGI มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น พร้อมการขยายและเพิ่มเติมฐานลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ของกลุ่มอลิอันซ์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SAGI ในตลาดประกันวินาศภัยไทย

สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ AYUD อีก 11.8% เป็นประมาณ 32% ใน  Allianz Ayudhya Assurance PCL  จะทำให้ AYUD ได้รับเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AZAY เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน โดย AYUD จะออกหุ้นใหม่ให้กับ Allianz SE และ CPRNT เพื่อเป็นการผนึกกำลังที่จะส่งผลให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีมติยินยอมให้กลุ่มอลิอันซ์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยสมัครใจ (PTO) กลุ่มอลิอันซ์ก็ยินดีที่จะทำ PTO จากผู้ถือหุ้นของ AYUD ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายของหุ้น AYUD ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ หลังจากการดำเนินการตามธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้น กลุ่มอลิอันซ์ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ AYUD และจะส่งผลให้กลุ่มอลิอันซ์เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ AYUD ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว

นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI กล่าวว่า การทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของสองฝ่ายที่แตกต่าง แต่ส่งเสริมกันอย่างลงตัว  กลุ่มอลิอันซ์ มีมาตรฐานการบริหารงานในระดับสากลและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วน SAGI เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความแข็งแกร่งด้านการเงิน  มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา  มีฐานลูกค้าที่เข้มแข็ง  รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย ทั้งนี้ หากการทำธุรกรรมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผล ก็จะเป็นมิติใหม่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที่จะทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยในระดับประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (ถนนพระราม 4) เวลา 14.00 น. เสียงของท่านมีความสำคัญ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตัวท่านเอง หรือผ่านผู้รับมอบฉันทะ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและอนาคตบริษัทของท่านไปพร้อมๆ กัน นายวิโรจน์ฯ กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน