BKI มอบสินไหมประกันภัยทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความไม่สงบกว่า 31 ลบ.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สินภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 31,115,228 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยะลา ผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยนายวชิรวิชญ์ ศิริไชย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีนายมงคล มนต์สวัสดิ์ชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจยะลา และนายปิยะดุลย์ สุวรรณนิตย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ  ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา