BKI เผยผลประกอบการปี 60 กำไรกว่า 2.4 พันล้านบาท

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,940.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.6 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 1,396.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,762.3 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,403.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22.57 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน