BKI มอบสินไหมประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมกว่า 27 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร (ยืนกลาง) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวน 27,998,545.15 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) ให้แก่บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด ผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคาร เครื่องจักร และสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายสุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท ธนากุล โบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน