ชัย  โสภณพนิช แจงกรณีลาออกบอร์ดกรุงเทพประกันภัย

แสดงเจตนารมณ์รับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์ของกลต.

 

นายชัย โสภณพนิช ชี้แจงถึงเหตุผลกรณีที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ว่า เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 สำนักการลงทุนของบริษัทกรุงเทพประกันภัยได้มีการขายหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA จำนวน 200,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 78,544,760 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ในราคาหุ้นละ 58.25 บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มีข้อสงสัยว่า ผมในฐานะกรรมการของ BLA ในขณะนั้นได้สั่งการให้มีการขายหุ้นของ BLA โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของ BLA ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ทำให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ผลประโยชน์จำนวน 1,100,000 บาท

หลังจากที่ผมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผมมิได้เป็นผู้สั่งการให้มีการขายหุ้นดังกล่าว แต่เป็นการดำเนินงานตามปกติของสำนักการลงทุน  กลต.ได้แจ้งว่า คำชี้แจงของผมไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานของกลต.ได้ ดังนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบและยอมรับต่อกฎเกณฑ์ของกลต. อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีแก่สังคมในการใช้ความระมัดระวังการทำหน้าที่ต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะตนเองเท่านั้น แต่รวมถึงการกำกับองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย ผมจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทกรุงเทพประกันภัย

แต่อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อกำหนดเงื่อนไขและกรอบเวลาในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายชัย ยังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือกิจการงานสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต่อไป

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน