คปภ.ดมบริษัทประกันภัยร่วมสร้าง CG ในยุคดิจิทัล

 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวในการเปิดงานการประชุมกรรมการบริษัทประกันภัย และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของสำนักงาน คปภ. ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)”  ว่า กระบวนการที่จะนำธุรกิจประกันภัยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ดังจะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาการดำเนินงาน มักเกิดจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า สำนักงาน คปภ. กำลังจะเข้าสู่การประเมินภาคการเงิน (Financial Assessment Program หรือ FSAP) ร่วมกับหน่วยงานกำกับภาคการเงินอื่นๆ โดยการประเมินจะยึดตามหลักการ Insurance Core Principles ซึ่งบรรจุหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ครอบคลุมทั้งโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท อีกทั้งจะดำเนินการปรับปรุง Code of Conduct ครั้งใหญ่ เพื่อกำหนดกรอบจรรยาบรรณให้บริษัทประกันภัยนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. กำลังอยู่ระหว่างการให้กรรมการบริษัทจัดทำแบบสอบถามประเมินตนเอง (Compliance Self-Assessment) โดยมุ่งเน้นไปที่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะด้านการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามกฎหมาย และพฤติกรรมตลาด  โดยจะนำผลการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทนี้มาเป็นเกณฑ์หนึ่งในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีแรกในวงการอุตสาหกรรมประกันภัย

ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้กล่าวถึงความท้าทายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจประกันภัย ซึ่งกรรมการมืออาชีพควรจะต้องเตรียมรับความท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความเชื่อ (Trust) การเผชิญกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความล้มเหลวในเชิงระบบ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ธุรกิจประกันภัยต้องหาคำตอบ

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำกับ ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยที่กรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านบุคลากร และเสนอให้บริษัทประกันภัยมีความตื่นตัวในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจ

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ได้กล่าวถึงการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคาดหวังให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนและดูแลผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบ และเน้นย้ำให้กรรมการบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการนำการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) มาใช้อย่างจริงจัง

การประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัยในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของสำนักงาน คปภ. ที่ใช้เป็นเวทีในการสื่อสารนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ธุรกิจประกันภัยไทย

 

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com