“ดิจิทัลดิสรัปชั่น” สตาร์ทอัพกว่า 90 % ทั่วโลกล้มเหลว เหตุ ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยี ขาดประสบการณ์ 

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  เปิดเผยว่า ธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และมาแรงในยุคนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจด้านไอที เช่น การคิดค้นแอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่จากรายงานของ Worldwide Business startup by Moya k. ในเว็บไซต์ Moyak.com  ในปี 2019 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทั่วโลก พบว่า ธุรกิจที่เกิดใหม่มีจำนวน 137,000 รายต่อวัน หรือประมาณ 50 ล้านรายต่อปี แต่มีอัตราการล้มเหลวถึง 90 % มีเพียง 10% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ

ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่ล้มเหลว 3 อันดับแรกมีดังนี้ 1.ธุรกิจด้านไอที(Information) 2.ธุรกิจด้านก่อสร้าง(construction)  และ 3.ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม(Manufacturing)  เหตุที่ธุรกิจด้านไอทีล้มเหลวเป็นอันดับแรก เนื่องจากมี Tech startup เกิดขึ้นมามากมายแต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว

สำหรับสตาร์อัพไทย สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะด้านไอที เนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ในการบริหารวางแผนการทำงานเพราะถึงแม้มีไอเดียแต่ขาดประสบการณ์ก็ไปต่อไม่ได้ จึงต้องมี อย่างร่วมกัน รวมถึงความคล่องตัวเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไอเดียแนวคิดต้องตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและเทรนด์ความต้องการในอนาคตข้างหน้าให้ได้ด้วย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการขาดประสบการณ์ด้านสินค้า ความสามารถในการกำหนดราคารวมถึงต้นทุนของวัตถุดิบที่สูงเกินไป และเรื่องสิทธิประโยชน์ของภาษีที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน รวมถึงปัญหาหุ้นส่วนที่มีไอเดียสวนทางกัน

ดร.ศิริเดช กล่าวด้วยว่า เจ้าของธุรกิจ Startup ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องมองการบริหารความเสี่ยงหลายบริบท มีการวางแผนการตลาดที่ดี มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเน้นการออกแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่สำคัญต้องมี Venture Capital (VC) ที่ทุนหนาและเก่งด้านการบริหารมาช่วยธุรกิจให้โตขึ้นด้วย

ทั้งนี้การนำ Big Data มาวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์ความต้องการของคนในอนาคตก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจดังกล่าวอยู่รอดได้ ท้ายที่สุดหากมีการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จะทำให้ธุรกิจปลอดภัยและลดอัตราเสี่ยงในการปิดกิจการ

สำหรับธุรกิจ Startup ที่อยู่ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนด Ecosystem ระหว่างสถาบันการเงิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ Startup เพื่อสร้างจุดเชื่อมโยงให้นักศึกษาและ VC เข้าถึงกัน เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียทางธุรกิจและเกิดการร่วมลงทุนในที่สุด โดยในเบื้องต้นได้มีการร่วมลงทุนกันบ้างแล้วในส่วนของแอพลิเคชั่นที่นักศึกษาของเราได้คิดค้นขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยค้นหางานที่ตรงกับทักษะของตนเองและความต้องการของผู้ประกอบการได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน