ซีพีเอฟ ร่วมมือ มูลนิธิ LPN จัดอบรมส่งเสริมสิทธิแรงงาน

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และคณะทำงาน ให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานชาวกัมพูชาที่ทำงานกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานระดับแรงงานของซีพีเอฟได้มีความรู้และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้อย่างครบถ้วน โดยมี นายอภิชาติ แก้วกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวต้อนรับ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากความร่วมมือของบริษัทและมูลนิธิ LPN จัดตั้งศูนย์รับเรื่องพนักงาน Labour Voice By LPN ขึ้นมาเป็นเวลาครบ 1 ปี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกเชื้อชาติในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อร้องเรียนผ่านองค์กรที่เป็นกลาง เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติให้อาศัยทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งนี้ ตลอดปี 2561 ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิ LPN จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่พนักงานที่ทำงานในโรงงานต่างๆ รวม 24 ครั้ง ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน