40 นักวิชาการนานาชาติดูงานฟาร์มสุกรมาตรฐาน ซีพีเอฟ

นักวิชาการนานาชาติกว่า 40 คน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2561 (Prince Mahidol Award Conference 2018) จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้นำด้านสุขภาพในทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารและนักวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญระดับโลก ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความสนใจด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบในสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา ที่สามารถติดต่อมาสู่คนได้ โดยการที่คณะทำงานขอเข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มระยอง 2 ของซีพีเอฟ ฟาร์มบริหารจัดการมาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ด้านการปฏิบัติตามหลักการทำเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) มีมาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรมีคุณภาพ รวมถึงมีนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะที่ชัดเจน

ด้านน.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การเลี้ยงสุกรที่ดีนั้นจะต้องมุ่งเน้น การป้องกันโรคที่ดี การจัดการฟาร์มทีดี โรงเรือนที่ดี อาหารที่ดี และสายพันธุ์สุกรที่ดี เพื่อทำให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะใดๆ และหากสุกรในฟาร์มมีอาการป่วยเกิดขึ้น สัตวแพทย์จะทำการวินิฉัยโรคและเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาอย่างรับผิดชอบ โดยจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการับรองให้ใช้ในสัตว์เป็นลำดับแรกก่อนเสมอ และออกใบสั่งยาเพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างถูกต้อง และติดตามผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา

ทั้งนี้ซีพีเอฟ ได้ประกาศนโยบาย วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ (Global Vision on Antimicrobials Use in Animals) ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้ทุกหน่วยงานของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ “ครัวของโลก” และจะทำงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนทั่วโลก เริ่มจากงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ การทำฟาร์ม การแปรรูปอาหาร เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยและคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค และซีพีเอฟ จะทำงานร่วมกับ การปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพ (health management practices) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health) ในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และโลกของเรา

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com