อพท.เผยเที่ยวชุมชนช่วยจ้างแรงงานท้องถิ่นโตพุ่ง 62%

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ร่วมมือกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยการจ้างแรงงานในพื้นที่พิเศษ เปรียบเทียบระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายและที่ไม่ได้เป็นภาคีเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2560 โดยผลการวิจัยพบอัตราการจ้างแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษ มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นร้อยละ 34.25 ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นในอัตราสูงถึงร้อยละ 62.46 โดยอัตราการเติบโตของการจ้างแรงงานเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 กับปี 2560 พบว่า ธุรกิจท่องเที่ยวภาพรวมในพื้นที่พิเศษมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นลดลงร้อยละ 29.73 ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.96

โดยในปี 2560 พบว่า ภาพรวมการจ้างแรงงานในพื้นที่พิเศษ ทุกๆ 100 คน มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น 34 คน ผู้พิการ 1 คน และ ผู้สูงอายุ 6 คน ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท. ในพื้นที่พิเศษ มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น 62 คน ผู้พิการ 1 คน และผู้สูงอายุ 5 คน

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 จะยังคงดำเนินการในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นย้ำการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และใช้กลไกทางการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ “แก้ไขปัญหาความยากจน” และ “ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ” นำมาซึ่งการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล อพท.

“ปีงบประมาณ 2561 อพท. ยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand ที่มีเครื่องมือเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยจะขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่พิเศษ และชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 9 คลัสเตอร์ ครอบคลุม 38 จังหวัด”

ทั้งนี้ อพท. จะดำเนินงานภายใต้โครงการสำคัญกว่า 50 โครงการ ภายใต้กรอบงบพัฒนา ที่ อพท. ได้รับจัดสรรเพียง 266 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของ อพท. จะสะท้อน และตอกย้ำในบทบาทภารกิจที่ต้องดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งภายใต้งบประมาณที่มีจำกัด กับพื้นที่การทำงานที่เพิ่มขึ้น อพท. จะเร่งสร้างการทำงานผ่านเครือข่ายพันธมิตร (Networking) ทั้งกับพันธมิตรเดิมที่เข้มข้นขึ้น ควบคู่ไปกับการแสวงหาพันธมิตรใหม่เปิดโอกาสให้พันธมิตรเหล่านี้ใช้ประสบการณ์ ความรู้ รวมทั้งอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนในการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแห่งการให้ (Gift Economy) เข้ามาร่วมแบ่งปันทรัพยากรในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำความรู้ด้านนวัตกรรมมาต่อยอดให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม เข้าสู่ยุค “ทำน้อยแต่ได้มาก” เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน