ทิพยประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล และด้านศิลปวัฒนธรรม  จ. มหาสารคาม   

 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนในด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยเงินส่วนตัวของนายนพพร บุญลาโภ อีกจำนวน 200,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี ผศ. ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

บริษัท ทิพยประกันชีวิต ได้มอบทุนสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ทุนด้านการศึกษาให้แก่นิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มหาสารคามจำนวน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนผดุงนารี จำนวน 10,000 บาท ส่วนทุนเพื่อสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่วงดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล จำนวน 10,000 บาท, วงดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จำนวน 10,000 บาท, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 บาท, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาฬสินธุ์ 30,000 บาท, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร้อยเอ็ด 20,000 บาท  และมอบทุนในการสนับสนุนด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล แก่กู้ภัย กู้ชีพ มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) จำนวน 90,000 บาท ในการนี้นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังมอบเงินส่วนตัวจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายนพพร  กล่าว  “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เรามีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่ความสุขของประชาชนในระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสาธารณสุข สาธารณกุศล ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ตลอดจนศาสนา และการศึกษา เพื่อความยั่งยืนทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง

และการที่บริษัทได้มีโอกาสในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นอีกแรงที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม  อย่างการสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน หรือเด็กๆ ที่เรียนด้านนาฏศิลป์ก็เนื่องจากศิลปวัฒนธรรม เป็นเครื่องบ่งบอกถึงอารยชน แสดงความเป็นอารยประเทศ นับเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนต้องร่วมกันสืบสาน  ส่วนการสนับสนุนในด้านสาธารณสุข สาธารณกุศล ให้แก่กู้ภัย-กู้ชีพ   ก็เพราะตระหนักถึงความปลอดภัยในสังคม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย เราจึงละเลยผู้ที่เสียสละในวิชาชีพการสาธารณสุข สาธารณกุศลไปมิได้

และอีกประการหนึ่งก็คือการสนับสนุนด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทิศทางของสังคมจะเป็นไปเช่นไร เราจึงคัดเลือกเด็กๆ ที่ยากไร้แต่มีความประพฤติที่ดีให้รับโอกาสทางการศึกษา  และเราเห็นความสำคัญของการศึกษาที่ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม ความดี  ซึ่งข้อเท็จจริงในสังคมนี้มีเด็กยากไร้จำนวนมากที่ไม่สามารถทำผลการเรียนให้ออกมาดี หรือให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับทุน  เพราะความขัดสนคืออุปสรรคสำคัญในการทุ่มเทต่อการศึกษา และเวลาส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้คือการทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ผลการเรียนอาจจะไม่สำคัญเท่าผลการกระทำ สังคมจะอยู่ได้ไม่ใช่เพียงแค่คนเก่งแต่ต้องมีความดีประกอบด้วย และสังคมจะอยู่ได้ก็ไม่ใช่แค่ส่งเสริมเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องประกอบเข้าด้วยกันในหลายองค์ประกอบทางสังคม ซึ่งการช่วยเหลือสังคมก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ทิพยประกันชีวิตจะทำควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจครับ”

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน