มธบ. MOU เอกชนตั้ง DP School สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Soft Skills รับ 5G

ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) และ DPU Xแห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจจัดตั้ง DP School  เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในด้าน Soft Skills ในด้านต่างๆที่จำป็นต่อการอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 และในช่วงเวลาที่เทคโนโลยี 5กำลังจะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกให้ล้ำไปอีก  Soft Skills ดังกล่าวเป็นทักษะที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดี มีความกล้า สามารถใช้ภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล  โดยทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนได้ อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการสร้างทีมงาน  เป็นต้น

สำหรับการจัดตั้ง DP School นี้ CIBA และ DPU X ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด   (White Rabbit Management ) โดยมี อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ  อดีตวิศวกรนาซ่าและที่ปรึกษาด้านการบริหารสมัยใหม่ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเป็นประธานบอร์ดบริหาร DP School ร่วมด้วย ดร.พณชิต กิติปัญญางาม นายกสมาคม Thai Tech Startup โดยจะมีการจัดหลักสูตรแบบ Action Learning ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ  โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเน้นการฝึกแบบ Projectbased learning และ Solution-based learning โดยวิทยากรเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็น CFM (Coach/ Facilitator/Mentor)

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ยังประกอบด้วยภาคเอกชน อาทิ  บริษัท เดอะบางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด,บริษัท เอ็นที มายด์ฟูลเนส เวทธ์ จำกัด,บางกอก แมริออท มาร์คีส์  ควีนส์ ปาร์ค และ เอสซี กรุ๊ป ซึ่งจะรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรของ DPU School  เข้าฝึกงานในองค์กรด้วย

ดร.พัทธนันท์  กล่าวอีกว่า ทักษะด้านความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ หรือ Hard Skills นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้   มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Soft Skills ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าทั้งต่อตลาดแรงงาน ต่อองค์กร และของสังคมโลกด้วย

ด้าน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  ประธานกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้งบรษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด  กล่าวว่า   ในโลกดิจิตัล  จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ในขณะนี้มีการแย่งชิงพนักงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนหลายแห่ง ได้ปรับเปลี่ยนจากที่แต่เดิมเป็นผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวมาเป็นผลิตนักศึษาหรือบุคคลากรป้อนองค์กรตนเอง ด้วยการฝึกทักษะและให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในต่างประเทศจะเน้นจะเน้นเรื่องทักษะและจิตวิญญาณ เป็นประเด็นสำคัญ หรือใช้ระบบโดโจ คือการฝึกอย่างเข้มข้น ให้ได้ทักษะรู้จริงในสิ่งนั้น ๆ  

 ดังนั้นเราต้องปรับการเรียนการสอนใหม่เพราะปริญญา หรือวุฒิการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ จะไม่มีความสำคัญเท่ากับทักษะความเชี่ยวชาญอีกต่อไ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน