“กรมอนามัย” เผยสูงวัยไทยกว่าร้อยละ 60 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2561 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กไปจนสูงอายุ ซึ่งจากผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ในปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟัน   สูงที่สุด พบค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่มีในช่องปากประมาณ 19 ซี่/คน และผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 60 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่

ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบบ่อย พบว่า ร้อยละ 52.6 เป็นโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 36.3 เป็นโรคปริทันต์ และร้อยละ 16.5 เป็นรากฟันผุ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 18 ต้องการใส่ฟันเทียมบางส่วน ร้อยละ 6.5 ต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็นร้อยละ 18.9 ในผู้สูงอายุ 80 – 85 ปี

การแก้ไขปัญหาฟันผุต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดรณรงค์วันทันตสาธารณสุข ร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้ฟันผุ (cavity-free future day) ในเดือนตุลาคมปีนี้ จึงเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีบุคลากรสาธารณสุขในการสร้างเสริมให้ประชาชนมีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีในทุกกลุ่มอายุ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้ฟันผุ

ทางด้านทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นประจำวัน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ด้วยสูตร 2 : 2 : 2 คือ แปรงฟัน   อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน แปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ทุกด้านนาน 2 นาที และไม่รับประทานอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติในปีนี้ กรมอนามัย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ “ผู้สูงอายุ ฟันดี วัย 80 ปี และ 90 ปี” เพื่อแบบอย่างที่ดีของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้มีฟันบดเคี้ยวจนกระทั่งถึงสูงอายุ โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศวัย 80 ปี จำนวน 21 ราย และรางวัลชนะเลิศวัย 90 ปี จำนวน 2 รายจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย การเสวนาเรื่อง “ครอบครัวฉัน ฟันไม่ผุ” รวมทั้งรณรงค์การแปรงฟันและทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน