กองทุนประกันวินาศภัย..คุ้มครองเจ้าหนี้ตามกฎหมาย กับ “วราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม”

เพิ่มเพื่อน

เพราะการประกันภัย เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน ที่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ต้องวนเวียนมาเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แล้ว กองทุนประกันวินาศภัย  เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรกัน   คุณวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มีความรู้และข้อควรรู้ของ กองทุนประกันวินาศภัยมาให้ได้รู้จักกัน กล่าวสำหรับ กองทุนประกันวินาศภัย มีจุดเริ่มต้นหรือเริ่มก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 นับอายุรวม  11 ปีมาแล้ว 

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยมีความสำคัญของวัตถุประสงค์อยู่ว่า การก่อตั้งกองทุนฯ ที่หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลย คือ  การให้ความคุ้มครอง “เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย”  ที่ได้รับชำระหนี้อันเกิดจากการเอาประกันภัย  กรณี “บริษัทประกันวินาศภัย” ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา  กองทุนประกันวินาศภัย ก็จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา “เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย” โดยการจ่ายค่าสินไหมตามความคุ้มครองที่เจ้าหนี้ได้ยื่นขอไว้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ กองทุนประกันวินาศภัย ยังมีบทบาทหน้าที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ธุรกิจประกันภัย ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมถึงการสื่อสารเรื่องราวของกองทุนฯไปสู่ประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เหล่านี้คือ บทบาทหน้าที่หลักที่สำคัญของกองทุนประกันวินาศภัย.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน