หลัง “เอเชียประกันภัย” ถูกสั่งปิดไป  “กองทุนประกันวินาศภัย” ในฐานะที่เป็น “ผู้ชำระบัญชี” จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรบ้าง ? ก่อนที่จะถึงขั้นตอนจ่าย “เงินค่าสินไหมทดแทน” ให้กับ “ผู้เอาประกัน” !!!

โดยทันทีที่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” มีคำสั่งลงนาม “เพิกถอนใบอนุญาต” หรือ “สั่งปิด”  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายแล้วนั้น

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ “สำนักงาน คปภ.” ในฐานะ “นายทะเบียน” ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ “กองทุนประกันวินาศภัย” เป็น “ผู้ชำระบัญชี” ของ “เอเชียประกันภัย” ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตภายในวันที่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” มีคำสั่งลงนาม คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

สำหรับ ขั้นตอนตามกฎหมายในส่วนของ “สำนักงานคปภ.” จะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองของ “เอเชียประกันภัย” ที่วางไว้กับ สำนักงาน คปภ. ให้ กับ “กองทุนประกันวินาศภัย ภายใน 30 วันทำการ 

ส่วนขั้นตอนตามกฎหมายของ  กองทุนประกันวินาศภัย หลังจากได้รับแต่งตั้งจาก “สำนักงาน คปภ.” ในฐานะ “นายทะเบียน”  ให้เป็น “ผู้ชำระบัญชี” กองทุนฯ จะมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1.ทำการจดทะเบียนเลิกกิจการ และประกาศทางหนังสือพิมพ์ภายใน 7 วัน เพื่อให้ประชาชนทราบว่า บริษัทประกันวินาศภัยนั้น ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกสั่งปิด

2.กองทุนประกันวินาศภัยจะส่งจดหมาย ให้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ของ “เอเชียประกันภัย” รับทราบภายใน 30 วัน ตามรายชื่อที่ปรากฎในข้อมูลของบริษัท “เอเชียประกันภัย”  

3.กองทุนฯจะประกาศให้บรรดาเจ้าหนี้ทราบว่า กองทุนฯจะกำหนดวันใดให้มา ยื่นคำทวงหนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการยื่นภายใน 60 วัน

4.หลังสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำทวงหนี้  กองทุนฯ จะเร่ง พิจารณา “คำทวงหนี้ของเจ้าหนี้”  แต่ละรายที่มายื่นกับ กองทุนฯโดยเร็ว  ว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้จำนวนเท่าใด

5.หลังจากพิจารณา “คำทวงหนี้ของเจ้าหนี้”  แต่ละรายที่มายื่นกับ กองทุนฯ แล้วว่ามีความถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว และผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว   ทางกองทุนฯ จะแจ้งให้ ลูกหนี้ ทราบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับกองทุนฯ

ฉะนั้น จะเห็นว่า  หลัง “เอเชียประกันภัย” ถูกสั่งปิดไป  “กองทุนประกันวินาศภัย” ในฐานะที่เป็น “ผู้ชำระบัญชี” มีระยะเวลาขั้นตอนให้ดำเนินการตามกฎหมายก่อนที่จะถึงขั้นตอนจ่าย “เงินค่าสินไหมทดแทน” ให้กับ “ผู้เอาประกัน” !!! อย่างน้อย 120 วัน นับจากวันที่  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” มีคำสั่งลงนาม “เพิกถอนใบอนุญาต” หรือ “สั่งปิด”  “เอเชียประกันภัย” ตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ในส่วนของ “ผู้เอาประกันฯ”  หรือ “เจ้าหนี้เอเชียประกันภัย” ที่ต้องการรับเงินตามสัญญาคืนนั้น   มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1.รอรับหนังสือยินยอมสิทธิจาก กองทุนประกันวินาศภัย

2.ได้รับหนังสือแล้ว ให้ กรอกข้อมูล  “เลือก” “รับเงินคืน” หรือ “ไม่รับเงินคืน”  ตามข้อความในจดหมายที่ระบุไว้

3.หากประสงค์ “รับเงินคืน” ให้แนบ “สำเนาบัตรประชาชน” และ “สำเนาหน้าสมุดคู่ฝาก” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.หาก “ไม่รับเงิน” ให้ “ระบุเหตุผล”

5.จากนั้นให้ “ส่งหนังสือ” พร้อมเอกสาร (ข้อ 3 ) จ่าหน้าซองถึง กองทุนประกันวินาศภัย ทันที  ตามที่อยู่นี้ กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

6.เมื่อ กองทุนประกันวินาศภัย ได้รับหนังสือ ลูกค้าเอเชียประกันภัย แล้วจะพิจารณาความถูกต้อง เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงจะ “โอนเงิน” เข้าบัญชีคู่ฝากให้ ผู้เอาประกัน ทันที

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองทุนประกันวินาศภัย  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท์ 02 791 1444   

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน