ท่านทราบหรือไม่ว่า  หากท่านทำประกันภัยไว้ แล้วเกิดเหตุ โดยที่ท่านได้ “แจ้งเคลม” กับ “บริษัทประกันภัย” ไว้แล้วนั้น จะมี “ค่าสินไหมทดแทน” เกิดขึ้น

แต่ถ้าไม่ได้ไปรับเงินจากบริษัท จนล่วงพ้นเวลาที่กำหนด 2 ปี นับจากวันเกิดเหตุ “เงินค่าสินไหมฯ” นั้นจะถูกนำส่งเข้า “กองทุนประกันวินาศภัย” ต่อ 

โดยเงินดังกล่าว เราเรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

ซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 กำหนดให้บริษัทประกันภัย นำส่งเงินดังกล่าวเข้า กองทุนฯ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุความ 2 ปี 

และ “เงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ” นี้จะอยู่ที่กองทุนฯ รอผู้รับผลประโยชน์มารับอีก 10 ปี นับจากวันที่ ค่าสินไหมล่วงพ้นอายุความ 

ฉะนั้นหากท่านใดเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถติดต่อขอรับเงินจากกองทุนฯได้ที่  

กองทุนประกันวินาศภัย  เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 791 1444

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางเว็บไซต์ของกองทุน www.gif.or.th หรือผ่านการสแกน QR Code นี้ได้เลย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน