ขั้นตอนการเป็นผู้ชำระบัญชีของ กองทุนประกันวินาศภัย

INNWhy Magazine Online ยังคงติดตามสาระความรู้จาก กองทุนประกันวินาศภัย ในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะ เป็น “ผู้ชำระบัญชี”  แทนบริษัทประกันภัย ที่ปิดกิจการไป วันนี้ติดตามกันต่อว่าหลังบริษัทประกันวินาศภัยถูกปิดตัวไป…จะมีขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรกันบ้าง!!

ทั้งนี้โดยทันทีที่ทาง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” มีคำสั่ง “เพิกถอนใบอนุญาต” หรือ “ปิด” บริษัท ประกันวินาศภัย 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ “สำนักงาน คปภ.” ในฐานะ “นายทะเบียน” ก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ “กองทุนประกันวินาศภัยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด” เป็น “ผู้ชำระบัญชี” ของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น

หลังจากนั้น “สำนักงานคปภ.” จะส่งมอบหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรอง ซึ่งก็คือ  ทรัพย์สินที่ บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว วางไว้กับสำนักงาน คปภ.ให้ กับ “กองทุนประกันวินาศภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชี” ภายใน 30 วันทำการ ในกรณีที่กองทุนประกันวินาศภัย ถูกแต่งตั้งเป็น ผู้ชำระบัญชี จะมีขั้นตอน ดำเนินการ ดังนี้

  1. ทำการจดทะเบียนเลิกกิจการ และประกาศทางหนังสือพิมพ์ภายใน 7 วัน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าบริษัทประกันวินาศภัยนั้น ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกสั่งปิด นั่นเอง

2.กองทุนฯจะส่งจดหมายให้ทางเจ้าหนี้ และลูกหนี้ของบริษัทรับทราบภายใน 30 วัน ตามรายชื่อที่ปรากฎในข้อมูลของบริษัท

3.กองทุนฯจะประกาศให้บรรดาเจ้าหนี้ทราบว่า กองทุนฯจะกำหนดวันใดให้มา ยื่นคำทวงหนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการยื่นภายใน 60 วัน

4.หลังสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำทวงหนี้ กองทุนฯ จะเร่ง พิจารณา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัยจาก  “คำทวงหนี้ของเจ้าหนี้” แต่ละรายที่มายื่นกับ กองทุนฯโดยเร็วว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้จำนวนเท่าใด

ขั้นตอนการเป็นผู้ชำระบัญชีของ กองทุนประกันวินาศภัย คลิกติดตามข้อมูลเพิ่มเติม 

ซึ่งการพิจารณาชำระหนี้ ทางกองทุนฯ จะมีคณะอนุกรรมการต่างๆ เข้ามาร่วมพิจารณาเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม

และหลังจากผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว  ทางกองทุนฯ จะแจ้งให้ลูกหนี้ ทราบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับกองทุนฯ

 จะเห็นว่าการชำระหนี้ของ“ผู้ชำระบัญชี” แทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น มีระยะเวลาขั้นตอนให้ดำเนินการตามที่ “มิสเตอร์กิ๊ฟแมน” นำมาเล่าให้ฟังตามลำดับต่อไป

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  “กองทุนประกันวินาศภัย” เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 791 1444 www.gif.or.th 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน