กรม สบส.คิดค้นนวัตกรรมป้องกันแพร่-ติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วยได้แล้ว

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมาก อาจมีการแพร่เชื้อทางอากาศ ซึ่ง ปัญหาของอนุภาคขนาดเล็กหรือฝุ่นละอองต่างๆ ที่ปนเปื้อนกระจายอยู่ในอากาศอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิแพ้ต่างๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องป้องกันการติดเชื้อของบาดแผล เช่น น้ำร้อนลวก หรือไฟไหม้ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางอากาศ ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวต้องการสภาวะแวดล้อมในการรักษาที่สะอาดเป็นพิเศษในโรงพยาบาล การป้องกันลดการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ

นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า ทางกรมเห็นความสำคัญของการควบคุมอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ จึงได้จัดทำนวัตกรรม “ต้นแบบชุดควบคุมป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ” โดยออกแบบติดตั้งพัดลมกรองอากาศดูดอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA filter)  กรองอนุภาคในอากาศ และติดหลอด UV ฆ่าเชื้อเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสามารถขจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับอนุภาคในอากาศได้

นวัตกรรมฯ นี้ ช่วยลดปริมาณอนุภาคในอากาศ ทำให้ความเสี่ยงการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลลดลง และได้นำต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วย ไปทดสอบใช้กับโรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และสถาบันบำราศนราดูร

ผลการทดสอบต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดีสามารถใช้งานได้จริง โดยประโยชน์ของต้นแบบชุดป้องกันฯ มีดังนี้

1) ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางอากาศของผู้ป่วยในสถานพยาบาล

2) ลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ลดปริมาณอนุภาคในอากาศ สาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ

4) สร้างเสริมความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

5) ใช้ในงานคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มารับบริการ

6) เป็นต้นแบบให้สถานพยาบาล นำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการควบคุมและป้องกันโรคทางอากาศ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสอบถามรายละเอียดต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วยได้ที่คุณมนัส รัตนสุวรรณ์ E-mail : nus_2506@hotmail.com และ             คุณอานุภาพ ละออ E-mail : anuphappee@gmail.com งานส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือข่ายด้านวิศวกรรมกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5680 ต่อ 1389 ในวันและเวลาราชการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน