ศูนย์วิจัยกสิกรทำดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจในCLMV


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จัดทำดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจใน CLMV (KR CLMV Economic Presence Index: CLMV-EPI) ของ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ที่มีต่อประเทศในกลุ่ม CLMVได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม  โดยวัดผลเป็นรายไตรมาสและแบ่งการวัดผลออกเป็น 3 ดัชนีย่อย ได้แก่ ดัชนีการค้า (Trade Index) ดัชนีการลงทุน (Investment Index) และดัชนีการท่องเที่ยว (Tourism Index) โดยผลจากดัชนีฯ ล่าสุดใน Q4/2559 ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของจีนต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV ส่วนบทบาทของไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 3 โดยยังเป็นรองจากเกาหลีใต้ ขณะที่สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย มีบทบาทเป็นอันดับที่ 4 5 และ 6 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 กับปี 2553 พบว่าดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ดัชนีการลงทุน ซึ่งหากแบ่งกลุ่มประเทศนักลงทุนออกเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน (ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์) และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) จะเห็นได้ชัดว่า ในภาพรวม บทบาทของประเทศนอกกลุ่มอาเซียนล้วนสูงขึ้น โดยอันดับของจีนเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 4 ไปเป็นอันดับที่ 2 และญี่ปุ่นเพิ่มจากอันดับที่ 6 ไปเป็นอันดับที่ 4 ส่วนเกาหลีใต้แม้อันดับจะลดลงจากอันดับที่ 2 มาเป็นอันดับที่ 3 แต่ในแง่ของมูลค่าก็เพิ่มขึ้นจากในอดีตมาก ขณะที่การลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นนักลงทุนดั้งเดิมและเคยมีความสำคัญในภูมิภาค CLMV เป็นอย่างมากกลับมีความสำคัญลดลง โดยเฉพาะมาเลเซียที่เคยเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ในภูมิภาคแต่กลับมีบทบาทลดลงไปอยู่อันดับสุดท้าย ส่วนไทยเองที่เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ก็มีบทบาทลดลงไปอยู่ในอันดับที่ 5

อย่างไรก็ดี แม้ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างไทยและมาเลเซียจะมีบทบาททางด้านการลงทุนใน CLMV ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศนอกกลุ่ม แต่สิงคโปร์กลับเป็นข้อยกเว้น เพราะสิงคโปร์ได้ทวีความสำคัญขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ใน CLMV จากมูลค่าการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment: FDI) ของสิงคโปร์ใน CLMV ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ทำให้ใน Q4/2559 สิงคโปร์กลายมาเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงสุดในด้านการลงทุนใน CLMV แทนที่จีน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน