กองทุนประกันวินาศภัย ยึด 3 ยุทธศาสตร์ บริหารงานรอบ 5 ปี รองรับความเสี่ยงอนาคต เร่งจัดการหนี้ 10 บริษัทเกือบ 3 พันล้าน

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า ตามนโยบายกองทุนประกันวินาศภัยภัย 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2562 กองทุนประกันวินาศภัย มียุทธศาตร์ในการดำเนินงานประกอบ

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง “สร้างความเชื่อมั่น และแรงศรัทธาต่อกองทุนประกันวินาศภัย” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น เร่งรัดประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ เร่งรัดการการพิจารณาคำทวงหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย และใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์ที่สอง “ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น พัมนาระบบการจ่ายเงินค่าสินใหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ และพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่สาม “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประกันวินาศภัย” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน เช่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านการประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนปรกันวินาศภัย มีเงินกองทุนจำนวน 4.1 พันล้านบาท มาจากเงินสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความที่บริษัทประกันวินาศภัยนำส่งเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 11 ล้านบาท และเงินจากแหล่งอื่นๆ โดยกองทุนประกันวินาศภัยมีภาระหนี้สินกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2551-2561 จำนวน 10 บริษัท  

ซึ่งอยู่ระหว่างผู้ชำระบัญชีที่เป็นเอกชนรวบรวมทรัพยสินและหนี้สิน 3 บริษัท อยู่ในกระบวนการล้มละลายกับกรมบังคับคดี จำนวน 2 บริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ จำนวน 1 บริษัท ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 บริษัท และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคำทวงหนี้ จำนวน 1 บริษัท

โดยทั้ง 9 บริษัทนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยทั้งสิ้น 35,190 ราย เป็นเงิน 2.9 พันล้านบาท ส่วนบริษัทที่ 10 คือ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย อยู่ระหว่างการรับคำทวงหนี้ซึ่งจะสิ้นสินในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นี้

สำหรับแนวทางทางในการบริหารจัดการในเรื่องการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันในอนาคต กองทุนประกันวินาศภัยมีแผนดำเนินงาน โดยการนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีในการยื่นคำทวงหนี้มาใช้ในอนาคต

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน