กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งผลิตภัณฑ์วางแผนเกษียณ “ไอรีไทร์” ช่วงโค้งสุดท้ายของปี


“ภฤตยา สัจจศิลา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถิติแนวโน้มคนมีอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณมีมากขึ้น ทาให้การเตรียมพร้อมสาหรับชีวิตวัยเกษียณมีความจาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในไตรมาสสุดท้ายของปี ลูกค้าเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาช่วยลดหย่อนภาษีได้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้ทุกคน เตรียมพร้อมสาหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจผ่านผลิตภัณฑ์ “ไอรีไทร์”


ผลิตภัณฑ์ “ไอรีไทร์” เป็นผลิตภัณฑ์บานาญที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ให้ความสาคัญกับการวางแผนเพื่อการเกษียณ เพื่อการเตรียมความพร้อมสาหรับการเกษียณอายุโดยเฉพาะ ตามที่ใจลูกค้าปรารถนา โดยลูกค้าสามารถเลือกชาระเบี้ยประกันครั้งเดียว แผนไอรีไทร์ 1 (iRetire 1) หรือชาระเบี้ยประกัน 5 ปี แผนไอรีไทร์ 5 (iRetire 5) ซึ่งแผนไอรีไทร์ 5 ลูกค้าจะได้รับเงินบานาญสูงสุด 20% ของจานวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถรับเงินบานาญเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล และให้ความสุขอยู่กับคุณไปพร้อมกับคาว่า “เกษียณ”

นอกจากนี้ แผนไอรีไทร์ 1 และไอรีไทร์ 5 จะได้รับความคุ้มครอง 200% ของจานวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 110%ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชาระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า อีกทั้งในส่วนของแบบประกันบานาญ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000บาท ตามประกาศของกรมสรรพากร”

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน