LHBANK ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC BANK ไต้หวัน เสร็จเดือน ก.ค. 60

                นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHBANK) แจ้งความคืบหน้าการร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC Bank Company Limited (CTBC) สถาบันการเงินชั้นนำจากไต้หวัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน  จำนวน 7,544,961,342 หุ้น คิดเป็น 35.617% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ CTBC ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,599 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจะทำให้ CTBC เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 35.617% ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับการถือหุ้นรวมกันของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) และ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 21.879% และ 13.738% ตามลำดับ

                CTBC เป็นบริษัทในเครือ CTBC Financial Holding Co., Ltd. กลุ่มการเงินขนาดใหญ่ของไต้หวัน และเป็นธนาคารเอกชนที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของไต้หวัน ที่มีมูลค่ากว่า 118 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.02 ล้านล้านบาท มีเครือข่ายและตัวแทน 107 แห่ง ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น CTBC มีความเชี่ยวชาญด้านคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในไต้หวัน ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) และด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) และ CTBC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A2 โดย Moody’s

                  สำหรับความคืบหน้าการร่วมเป็นพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทางการไต้หวัน (FSC) ได้อนุญาตให้ CTBC สามารถซื้อหุ้นเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทได้ และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ CTBC เข้าเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทได้เช่นกัน และปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตในเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้บริษัทได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ CTBC อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ซึ่งกระบวนการการเพิ่มทุนคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2560

               ทั้งนี้เมื่อ CTBC นำเงินมาเพิ่มทุน บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพิ่มทุนในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ซึ่งจะทำให้ฐานเงินทุนของ LH Bank โตกว่าเท่าตัว หรือเท่ากับประมาณ 34,000 ล้านบาทและมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 หรือ Common Equity Tier 1 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราเงินกองทุนที่มีความแข็งแกร่ง โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ได้แก่

              บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในการรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค รวมทั้งเป็นการยกระดับการให้บริการทางการเงินของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) และด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) หรือธุรกรรมด้านต่างประเทศของ CTBC

               ในด้านการบริหารงาน CTBC จะส่งกรรมการเข้ามาก่อน 3 ท่าน และเมื่อแผนธุรกิจได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ CTBC จะส่งกรรมการเข้ามาอีก 2 ท่าน และจะมีผู้บริหารของ CTBC ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาอีก 3-4 ท่าน  เพื่อมาร่วมดูแลการดำเนินธุรกิจด้านดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารของ CTBC ได้มาที่บริษัทหลายครั้ง มาคุยเรื่องแผนการดำเนินธุรกิจกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และในวันที่ 31 พ.ค. 60 และ วันที่ 1 ส.ค. 60 จะมีคณะผู้บริหารระดับสูงของ CTBC มาที่บริษัท ในทางกลับกัน คณะผู้บริหารของ LH Bank ก็ไปเรียนรู้ธุรกิจที่ CTBC มีความเชี่ยวชาญหลายครั้ง และในสัปดาห์หน้า LH Bank ก็จะส่งคณะผู้บริหารไป CTBC อีก

            นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กล่าวว่า ความแข็งแกร่งของธนาคาร เมื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันธนาคารมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสแรก อยู่ที่ 215,043 ล้านบาท เติบโต 1.4% จากสิ้นปีก่อนเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อ 1.8% โดยมีสัดส่วนโครงสร้างสินเชื่อ Corporate 65% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ SMEs อยู่ที่ 19% และ 16% ตามลำดับ มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ในระดับต่ำเพียง 1.88% ของเงินให้สินเชื่อรวม ทั้งนี้เมื่อ CTBC เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรแล้วคาดว่าธนาคารจะมีอัตราการเติบโตปีละประมาณ 10-15%

            ปัจจุบัน LH Bank ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ  A- Positive แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน