แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ส่งกองทุนยานยนต์แห่งอนาคต ดีเดย์ IPO วันนี้-17 พ.ค. 64 นี้

นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ LH Fund กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก (Electric Vehicle : EV) จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากการที่หลายๆประเทศทั่วโลกหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งภาครัฐในหลายๆประเทศก็มีการออกนโยบายสนับสนุน นอกเหนือจากนั้น ปัจจัยด้านราคาแบตเตอรี่  ที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูกลงตาม ประกอบกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีในหลายด้าน ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีจุดเด่นหลายอย่างที่เหนือกว่ารถยนต์ในปัจจุบันอย่างมาก

รวมถึงการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ที่นับวันยิ่งมีปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น เกี่ยวกับมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้คำนึงถึงการจำกัดและลดปริมาณการปล่อยสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งสิ้น

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ LHMOBILITY เป็นกองทุนประเภท Fund Of Funds โดยเบื้องต้นพิจารณาลงทุนผ่านกองทุน SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF และ Autonomous & Electric Vehicles ETF จะเน้นลงทุนใน 4 Theme อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งโลกอนาคต ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle), กลุ่มยานยนต์ที่ขับขี่โดยอัตโนมัติและสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ (Autonomous & Connected Vehicle), กลุ่มเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการยานยนต์

เช่น Ride hailing หรือ Car sharing  (Advance Transport system) และกลุ่มเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเมื่อมีการทำ BackTest โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF 79% และ Autonomous & Electric Vehicles ETF 21% พบว่า ผลการดำเนินงาน ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี ย้อนหลัง 6 เดือน และย้อนหลัง 1 ปี เติบโตโดดเด่นถึง 11.55%, 62.27% และ 183.31% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้ MSCI World Index TRN อยู่ที่ 4.66%, 20.15% และ 55.31% ตามลำดับเป็นตัวเปรียบเทียบ (ที่มา LH Fund ,17 เม.ย. 2564)

ซึ่งกองทุน LHMOBILITY จะมีการลงทุนทั้ง 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥80% ของ NAV มีความเสี่ยง ระดับ 6 และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นายมนรัฐ กล่าวเสริมอีกว่า… ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถทำรายการผ่านทาง LHFund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhfund.co.th หรือ โทร 02-286-3484 กด 7 หรือธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง        

คำเตือน

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน