ปลัดคลัง ชวนประชาชนที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปแล้วหยุดส่ง รีบตรวจสอบสิทธิ รับเงินคืนด่วนจาก กองทุนประกันชีวิต

สืบเนื่องจากประชาชนเมื่อทำประกันชีวิตไว้แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เมื่อเกิดสิทธิแล้วกลับไม่ขอรับเงินคืนจากบริษัท จนเวลาล่วงพ้น 10 ปี บริษัทต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามกฎหมาย เราเรียกเงินนี้ว่า เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ปัจจุบันผู้เอาประกันชีวิตที่มีสิทธิในเงินนี้มีมากกว่าแปดแสนราย แต่ละรายมีเงินนี้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนบาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ที่มี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ จึงมีนโยบายมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิต และถ้าเป็นผู้มีสิทธิในเงินดังกล่าวก็ให้ยื่นขอรับเงินคืนได้จากกองทุน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของคณะกรรมการ กองทุนประกันชีวิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าตรวจสอบสิทธิของตนเองจากโปรแกรมระบบเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th ซึ่งมีข้อมูลของผู้เอาประกันชีวิต ที่มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความจากทุกบริษัทประกันชีวิต มากกว่าแปดแสนราย และถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ ก็ให้ยืนคำขอรับเงินคืนจากกองทุนได้ทันที รายละเอียดแบบฟอร์มและเอกสารการขอรับเงินดูได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 02-791-1333

สำหรับสาเหตุที่ผู้เอาประกันชีวิต ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ เลยไม่ได้ขอรับเงินตามความคุ้มครองกรมธรรม์จากบริษัท จนทำให้เป็นเงินล่วงพ้นอายุความตามที่กฎหมายกำหนด สาเหตุหลักๆ เช่น
1. บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันชีวิตได้ เนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตย้ายที่อยู่แล้วไม่ได้แจ้งบริษัท
2. ผู้เอาประกันชีวิต ไม่ได้แจ้งการทำประกันชีวิตให้ผู้รับประโยชน์ หรือทายาท ทราบ เมื่อเสียชีวิตลง จึงไม่มีใครรู้และไม่ได้ไปขอรับเงินจากบริษัท
3. ผู้เอาประกันชีวิต ไม่ส่งเบี้ยประกันทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง และไม่รู้ว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่
4 .ผู้เอาประกันชีวิต ได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว ไม่นำเช็คไปขึ้นเงินจนลืม และขาดอายุ

โดยที่กองทุนประกันชีวิต เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดจากการเอาประกันชีวิตได้รับรู้ รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต นอกจากนั้นยังคาดหวังว่า เมื่อผู้เอาประกันชีวิต ได้รับเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนไปแล้ว จะมีการใช้จ่ายเงิน การบริโภคภายในประเทศ อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย

“กองทุนประกันชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน