กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย เสริมความรู้ประกันภัยแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการสตรีอยุธยา


นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต กล่าวว่าเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 กองทุนได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

โดยการจัดอบรมความรู้ดังกล่าวได้บูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และสมาพันธ์คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ผ่านสมาชิกกองทุนสวัสดิการสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 120 คน ที่ห้องประชุมอาคารพาวิลเลี่ยน

ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ที่ครบวงจรด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้บริโภค โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนของตนเองรวมถึงการสร้างเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ปรึกษาหารือพร้อมส่งข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน