เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (องค์กรขนาดใหญ่) ในพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2562 (Business Ethics for Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน) ในโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้  การได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลดังกล่าวเป็นการได้รับรางวัลครั้งที่ 2 และถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ และเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียด้วยดีเสมอมาซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นการส่งเสริมจรรยาบรรณและการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Check and Balance) ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด มีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

  • ความพร้อมในการตอบสนอง : บริษัทฯ พร้อมให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของความต้องการของลูกค้า สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในทุกเป้าหมายการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
  • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นจะนำมาสู่ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
  • ความไว้วางใจ : บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ยึดหลักการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  • ความยุติธรรม : บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและจริยธรรมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมคำนึงถึงหลักความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าอย่างแน่วแน่
  • คุณธรรม : บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงส่งเสริมให้คณะกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน
  • การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย : บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจะไม่ดำเนินการใดหรือให้การสนับสนุนใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

“บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตฯ กำหนดพันธกิจสำคัญไว้ดังนี้ เราคือผู้นำการประกันชีวิตในระดับภูมิภาคที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการและภาพลักษณ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และระบบการบริหารความเสี่ยงระดับมาตรฐานสากล  เราเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสมในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและเติมเต็มชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนช่วงชีวิต  เราให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและสังคม” นายสาระ กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน