บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2021”

 โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา

เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญร่วมกัน โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นางวิลาสินี พุทธิการันต์  Directors of SCB Tech X Co., LTD. ในฐานะกรรมการด้านการบริการ นางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Country Lead บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยนายสาระ    ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น ณ  Gaysorn Urban Resort

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมา   

การจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างรอบด้านของโรงพยาบาลคู่สัญญา  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 341 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับการบริการที่เป็นเลิศ  มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือ ในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ แบ่งออกเป็น  

รางวัลเกียรติยศสูงสุด  

The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”

จากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมสุงสุดในปี 2021

 

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า

Customer Centric Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

 

รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่

Creativity Award

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

Commitment to Success Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการ

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร

Collaboration Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ

Caring Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้า

ในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้าน

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

และส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ  ด้านสื่อสารมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ

“การจัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2021 เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ทุกแห่ง   ทั่วประเทศ ในการให้บริการ การดูแลทางด้านการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการตอบโจทย์ความต้องการที่ดีและเป็นเลิศที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั้งคู่แบบ Outside-in ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทุก Journey ได้เป็นอย่างดี โดยผลลัพธ์ได้ถูกสะท้อนจากผลสำรวจ (Survey) ที่มาจากประสบการณ์การใช้จริงของลูกค้า (User Experience)     

ผมขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงพยาบาลคู่สัญญาทุกแห่ง     ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ที่ร่วมก้าวไปด้วยกันในการสร้างความพึงพอใจ       ความประทับใจ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน” นายสาระ กล่าว

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021”

ได้แก่   “โรงพยาบาลกรุงเทพ”

 

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า  “Customer Centric Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

อันดับ 1  – Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

อันดับ 2  – Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

อันดับ 3  – Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  –  Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา

อันดับ 3  –  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ Creativity Award

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 อันดับ 1  –  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 อันดับ 3  –  Bronze Award ได้แก่  โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 อันดับ 1  –  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท

 อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 อันดับ 3  –  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์  “Commitment to Success Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1  –  Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

อันดับ 2  –  Silver Award    ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

อันดับ 3  –  Bronze Award  ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

 

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  –  Gold Award      ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 2  –  Silver Award     ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม

อันดับ 3  –  Bronze Award   ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 อันดับ 1  –  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 อันดับ 3  –  Bronze Award  ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 อันดับ 1  –  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

 อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชล

 อันดับ 3  –  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

 อันดับ 1  –  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช

 อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง

                           อันดับ 3  –  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  –  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

อันดับ 2  –  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์

อันดับ 3  –  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน