เมืองไทยไลฟ์ มอบรางวัลรพ.คู่สัญญายกระดับมาตรฐานบริการเป็นเลิศให้ลูกค้า   

 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2018 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’  ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยตลอดทุกปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  ซึ่งโครงการฯ ได้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสถานพยาบาลคู่สัญญา 467 แห่งทั่วประเทศ ในการยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ผ่านนโยบาย  “MTL Everyday Life Partner” โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 
โดยการมอบรางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้แบ่งออกเป็น รางวัลสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” สำหรับโรงพยาบาลที่มีคะแนนรวมทุกด้านสูงสุดและรางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1.    รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า   โดย โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ส่วน โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 
2.    รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค และโรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2   ได้แก่  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต  
 

3.    รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่  โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลลาดพร้าว   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

 

 4.    รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร  โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ส่วนโรงพยาบาลขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 

 5. รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   และโรงพยาบาลขนาดกลาง  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะประเมินจากข้อมูล 2 ส่วนหลัก คือส่วนที่ 1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการผ่านโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯและส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันที่ใช้บริการในโรงพยาบาล โดยจะมีบริษัทให้บริการวิจัยการตลาดและการประเมินผลชั้นนำของโลกเป็นผู้สำรวจ ทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการด้านสื่อมวลชน และด้านสังคมและจริยธรรม ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและน่าเชื่อถือ
 
นายสาระ กล่าวอีกว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ  อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน