ทางออกแก้ปัญหากำลังคนยุคใหม่ 4.0 รัฐ-เอกชนต้องร่วมใจ เร่งอัพสกิลคนดิจิทัล

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยยกระดับและเดินหน้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติไปสู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว

โดยการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 มีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเร่งพัฒนาคน ทั้งในด้านการรับรู้ และการสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานสากล

นอกจากมาตรฐานสากล ICDL จะสามารถชี้วัดระดับทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลได้ว่า ขาดหรือต้องเรียนรู้ทักษะด้านใดเพิ่มเติมแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และขยายการรับรู้ในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลออกไปทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อไป

พร้อมกันนี้ นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand ผู้นำเรื่องมาตรฐานสากลด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยังได้จัดเสวนาเรื่อง “การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัติ ผู้อำนวยการ SCB Academy สาย Banking and Foundation,ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ประธานคณะทำงานกลุ่มอาชีพ E-Learning สภาการศึกษา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์, ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era – DAD) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), นายพันธุ์คม แก้วเหมือน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวทัล-ซี คอนซัลท์ติ้ง ร่วมวงเสวนาครั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนอย่างแข็งขันของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมสู่จังหวะก้าวดิจิทัลในระดับสากล และความเป็นไทยแลนด์ 4.0

โดยนางสาวกฤษฎิ์กัญญา กล่าวว่า หากภาคมหาวิทยาลัย สร้างกำลังคนที่เป็น Future Workforce ส่วนภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรในองค์กร Existing Workforce เพื่อให้เกิดกำลังพลที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล อย่าง ICDL ซึ่ง ที่มีทั้งหลักสูตร การพัฒนา ในรูปแบบ Online และ Offline และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสอบประเมินทักษะดิจิทัลออนไลน์จากยุโรปที่สามารถประเมินสมรรถนะทักษะดิจิทัลของแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้วุฒิบัตรมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับด้านทักษะดิจิทัล

ดังนั้น ICDL จึงเป็น Total Solution ของการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านกระบวนการ Assess Build และ Certify เรามีเครือข่ายศูนย์อบรมและศูนย์สอบทั่วประเทศที่เป็นพันธมิตรในการร่วมขับเคลื่อนสร้างกำลังคนดิจิทัลสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ จึงเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เครื่องมือที่เหมาะสมที่เรามี ผสามกับการร่วมมือร่วมใจรวมพลังของทุกฝ่ายทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสร้างกำลังดิจิทัลได้ทันท่วงที พร้อมแข่งขันในเวทีโลก

ด้านนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) กล่าวถึงความสำคัญว่า เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อความต้องการ “แรงงาน” เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ICDL Digital Challenge 2018 ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ตื่นตัวในการเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการดีๆ เช่นนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน