NSI นำสินประกันภัย รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่ 2

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 (2nd Re-Certified Company)

โดยมีนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน