คปภ.เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย

khpph-07-18-09-240-800x600

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทนและนายหน้ากว่า 400,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี   แต่สำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่กระทำผิด ทางคปภ. โดยนายทะเบียนได้มีการดำเนินการลงโทษตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยการออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยจำนวน 4 ราย คือ 1.นางสาวสิรินยา จั่นเพชร  ประเภทใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย 2.นางสาวธาราวดี บุญจิตร์ ประเภทใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต 3.นางอรณิชา จันทะวงษ์  ประเภทใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิตและ 4.นายกฤติเดช วันทุม (เดิมชื่อ จิระกิตติ์ พสิษฐ์ธรณ์) ประเภทใบอนุญาต  ตัวแทนประกันชีวิต

ทั้งนี้กระทำความผิดของบุคคลทั้ง 4 ราย เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ รับชำระเงิน เบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย เพื่อขอใช้สิทธิฉัน้เงินตามสิทธิของกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งผู้ที่ถูก เพิกถอนใบอนุญาต จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ในการทำประกันภัย ประชาชนควรขอดูใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ท่านได้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำประกันภัย และการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องขอเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอันที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องจากการซื้อประกันภัย จากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรจะตรวจสอบว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องโดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทนและนายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน