คปภ. จับมือธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร์ร่วมมือพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน คปภ. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Daniel Wang, Executive Director of Insurance Department, Monetary Authority of Singapore (MAS) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงานในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระหว่างกัน เพื่อยกระดับบุคลากรประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

ซึ่งประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโครงสร้างตลาดประกันภัยที่ดีเยี่ยม และมีการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยจากข้อมูลผลของการประเมิน FSAP ของประเทศสิงคโปร์อยู่ในลำดับที่ดีมากเมื่อเทียบกับระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ MOU จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมประกันภัย ของทั้งสองประเทศ

สำหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงานและถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยของภูมิภาคอาเซียน ให้มีความแข็งแกร่ง สามารถรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคธุรกิจทุกประเภท รวมถึงภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเองจะต้องเผชิญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือเข้าด้วยกัน เพื่อนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาการกำกับดูแลที่ดี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทันต่อเหตุการณ์ในยุคดิจิทัล มีการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ส่งผลให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยระหว่างกันแล้ว จะทำให้สำนักงาน คปภ. มีการพัฒนาตนเองภายใต้ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำองค์ความรู้จากประเทศสิงคโปร์ด้าน InsurTech มาพัฒนาการประกันภัย การกำกับและตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประกันภัยของไทย รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทางด้านการประกันสุขภาพ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน Mr. Daniel Wang, Executive Director of Insurance Department, MAS ได้กล่าวชื่นชมมาตรการเชิงรุกของสำนักงาน คปภ. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ซึ่งมีระบบคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ดี คือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยแห่งแรกในอาเซียนของไทยเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทด้านการประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย

นอกจากนี้ Mr. Daniel Wang กล่าวว่าสำนักงาน คปภ. มีนโยบายที่ดีคือ การเข้าถึงด้านประกันภัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย (Microinsurance) ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของไทยมีอาชีพเกษตรกร โดยกรมธรรม์ที่น่าสนใจ เช่น การประกันข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยลำไย การประกันภัยทุเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ทำให้สามารถนำเอาระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง และเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ Mr. Daniel Wang, Executive Director, Insurance Department, MAS ได้ให้เกียรติมาบรรยายวิชาการในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ในหัวข้อ Leveraging Technology in Health Insurance Industry ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องฟินิกซ์ 1 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านประกันภัย ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ (Data analytics) และนวัตกรรมด้านการประกันสุขภาพ เป็นการตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการประกันสุขภาพ

“สำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้ง ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย Center of InsurTech Thailand (CIT) ซึ่งจะผนวกความร่วมมือกับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับ MAS สิงคโปร์ ที่มีระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีทางด้านประกันภัยที่ดีเยี่ยมและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบประกันภัยไทยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการกำกับดูแลและการส่งเสริมความรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในอนาคต

โดยหากเกิดการจัดตั้งบริษัทประกันภัยข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่มาลงทุนในประเทศไทย หรือบริษัทประกันภัยของไทยที่ไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์ จะเกิดความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัยในรูปแบบ supervisory college เพื่อให้การกำกับตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน