“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการคปภ. เตรียมเปิดตัว “กูรูประกันภัย” ผ่านเว็บไซต์ คปภ. ช่วยประชาชนสืบค้น เปรียบเทียบแบบประกันก่อนซื้อ คาดออนไลน์ระบบฯ 30 ก.ค.นี้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทำให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงผู้ทำประกันภัย และมการทำธุรกรรมด้านการประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่มมากขึ้น ซึ่งการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง ผู้เอประกันภัยจึงควรต้องศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง เงื่อนไขการรับประกันภัย และข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกับแบบของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการตัดสินใจ

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจและมีระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาสำนักงาน คปภ. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูเกี่ยวกับกรมธรรมระกันภัยที่เสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน https://guruprakanphai.oic.or.th ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ  

โดยการดำเนินงานตามประกาศฉบับดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของแบบการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
เช่น เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายเงินผลประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันภัย ข้อยกเว้น เงื่อนไขทีสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัยของแต่ละบริษัท เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการตัดสินใจทำประกันภัยของประชาชน กรณีมีการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็ไซต์ สำนักงาน ค.https://guruprakanphai.oic.or.th รือเรียกว่า กูรูประกันภัย ในหัวข้อ ค้นหาแบบประกันภัย และ หัวข้อ เปรียบเทียบแบประกันภัย ซึ่งเป็นระบบสืบค้นี่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและข้อมูลการทำธุรกรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรให้ปลอดภัย อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงระประกันภัยของประชาชน  

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบการขึ้นทะเบียผู้ประกอบการที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับเห็นชอบจากนายทะเบียน
ให้มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านระบบดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

การพัฒนาระบบ กูรูประกันภัย นี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่นที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมประกันภัยผ่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และในขณะเดียวกันก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการเสนอขายของริษัทประกันภัยแต่ละรายให้มีประสิิภาพมีต้นทุนที่เหมาะสม สามารถแข่งขัได้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในโลกไร้พรมแดน เลขาธิการ คปภ. กล่าว 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน