“คปภ.” เวิร์คช้อปยกระดับกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดด้านประกันภัยยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัยแห่งอาเซียน (The ASEAN Insurance Training & Research Institute: AITRI) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดและการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงพฤติกรรมตลาด การกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดตามหลักมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principle : ICPS) หลักการที่ 9 เรื่อง การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory review and reporting) หลักการที่ 18 เรื่อง คนกลางประกันภัย (Intermediaries) หลักการที่ 19 เรื่อง พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ (Conduct of Business) และหลักการที่ 21 เรื่อง การต่อต้านการฉ้อฉลในประกันภัย (Countering Fraud in Insurance)

ซึ่งเกี่ยวข้องกับความท้าทายอันเนื่องมาจากพฤติกรรมตลาดในภูมิภาค และพฤติกรรมตลาดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านประกันภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลพฤติกรรมตลาดและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็น ผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนกว่า 40 คนจาก 12 ประเทศ คือ กัมพูชา มาเลเซีย สปป. ลาว อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บังกลาเทศ คาซัคสถาน เนปาล ปาปัวนิวกินี มัลดีฟส์ และไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบประกันภัยเป็นที่เชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการปฏิบัติที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม โดยในส่วนของคนกลางประกันภัยนั้นได้มีการวางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้คนกลางประกันภัยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของระบบประกันภัยสู่สายตาประชาชน ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎกติกาในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนเพิ่มระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของคนกลางประกันภัยให้กระบวนการขายมีความโปร่งใส ชัดเจน และติดตามผลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย ให้สอดรับกับมาตรฐาน ICP ข้อ 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) และ ICP ข้อ 19 พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ (Conduct of Business)

สำหรับกรณีธนาคารขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยก็ได้มีการปรับปรุงกติกาให้มีความรัดกุมขึ้น นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยังมีการเพิ่มช่องทางให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และช่องทางดิจิทัลได้ โดยการปรับปรุงประกาศดังกล่าว นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย และทำให้บริษัทประกันภัยมีช่องทางเพิ่มขึ้นในการนำผลิตภัณฑ์สู่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ ICP อีกด้วย

นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้ประชุมหารือกับ Mr.Yoshihiro Kawai อดีตเลขาธิการ International Association of Insurance Supervisors (IAIS) เกี่ยวกับข้อแนะนำในการเตรียมการเข้ารับการประเมิน FSAP รวมทั้งประเด็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยของ ASEANที่จะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยจะจัดเวทีเพื่อประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน