คปภ.สอบผ่านเกณฑ์ ปปช.ได้เกรด A  “การเปิดเผยข้อมูล-การป้องกันการทุจริต” ร้อยคะแนนเต็ม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

ซึ่งสำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กร ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 (พ.ร.บ.คปภ.) โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมการประเมิน ITA และปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีการทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้านเพื่อพัฒนาการประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านรายละเอียดการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมิน โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินงานมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะการประเมินผ่านทางระบบ online เป็นปีแรก ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่สำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87.95 โดยจัดอยู่ในระดับเกรด A ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ในปีนี้

สำหรับผลคะแนนของสำนักงาน คปภ. จาก 10 ตัวชี้วัดนั้น สำนักงาน คปภ. ได้คะแนนเต็ม สำหรับตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆก็ผ่านในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ

“การที่สำนักงาน คปภ. เข้ารับการประเมิน ITA เป็นครั้งแรก และสามารถผ่านการประเมินในระดับเกรด A จึงถือเป็นความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัดที่ได้ถึง 100 คะแนนเต็ม คือ ตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าสำนักงาน คปภ. เดินมาถูกทางในการเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานของ สำนักงาน คปภ. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจุดประกายให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงการปรับระบบการทำงานไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน