คปภ. สั่งแบงก์ขายประกันห้ามใช้คำว่า

“ฝากเงิน” แทน “ชำระเบี้ยฯ”

 

1449652938892

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการที่เด่นชัดในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านช่องทางการขาย ที่ปัจจุบันมีให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการได้หลากหลายช่องทาง หนึ่งในช่องทางที่ได้รับความนิยมสูง และมีอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องก็คือ ช่องทางการขายประกันภัยผ่านธนาคาร (bancassurance) โดยการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารนั้น บางครั้งอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย จึงอยากฝากเตือนประชาชนให้ศึกษารายละเอียด รวมถึงหลักเกณฑ์การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของธนาคารให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
ทั้งนี้ตามประกาศ คปภ. ได้กำหนดให้ผู้ทำหน้าที่เสนอขายต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ก่อนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขายต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยต้องอธิบายข้อแตกต่างกับการฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งผู้เสนอขายต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ฝาก” หรือ “ฝากเงิน” แทน “การชำระเบี้ยประกันภัย” อีกทั้งการทำประกันภัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามไม่ให้มีการบังคับ หรือใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่นๆ ของธนาคาร

ดร. สุทธิพล กล่าวย้ำว่าจะถือนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายขึ้นแก่ผู้บริโภค โดยขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงาน คปภ. ภาค /จังหวัด ทั่วประเทศให้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ เพื่อติดตาม และรวบรวมข้อมูลกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีความถูกต้องตรงตามประกาศของ คปภ. หรือไม่อย่างไร และขอความร่วมมือให้ธนาคารดำเนินการตามประกาศ คปภ. อย่างเคร่งครัดด้วย
ทั้งนี้ ให้สำนักงาน คปภ. จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งประเด็นปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินงาน และเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบประกันภัยด้วยความเป็นธรรม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com