คปภ. คลอดกรมธรรม์ใหม่เพื่อประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพ

เพิ่มความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทางน้ำ

 

 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับแพในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของการท่องเที่ยวทางน้ำ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแพโดยสารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการคุ้มครองอุบัติเหตุผู้โดยสารที่ใช้บริการแพโดยสารในกรณีประสบอุบัติเหตุ ดังนั้น ในฐานะนายทะเบียนจึงได้ลงนามเห็นชอบในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการแพและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การลงนามความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพและอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการใช้แพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางน้ำ ตลอดจนเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และสอดคล้องกับหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 รวมทั้งประกาศกรมเจ้าท่าที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพและอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการแพโดยสาร และคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่เกิดอุบัติเหตุขณะใช้บริการแพโดยสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการแพทั่วไปตามลำน้ำในเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ โดยจะคุ้มครองผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวให้ได้รับความคุ้มครองในขณะที่อยู่บนหรือในแพรวมทั้งผู้ที่กำลังขึ้นหรือลงแพ เว้นผู้ควบคุมแพ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน เบี้ยประกันภัยเป็นช่วงระหว่าง 100-150 บาทต่อคน ทั้งนี้ หากต้องการซื้อความคุ้มครองให้รวมถึงผู้ควบคุมแพก็สามารถซื้อเพิ่มได้

“แม้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารแพนี้ เป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เนื่องจากประกาศกรมเจ้าท่าไม่ได้มีการบังคับให้ผู้ประกอบการแพต้องทำประกันภัย แต่อยากให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย และใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินแก่ผู้ประกอบการแพโดยสาร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้แพให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยอีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน