คปภ.ลงนามเอ็มโอยู กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ.กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ซึ่งสำนักงาน คปภ. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จะบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับคนพิการ เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวโดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับกรอบความร่วมมือในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของ พก. และกลุ่มคนพิการ ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จะให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุน สำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของระบบการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของ พก. และกลุ่มคนพิการ

ส่วนที่สอง เป็นความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยสำนักงาน คปภ.จะให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลหรือข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของ ดย. กลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพัก รวมทั้งนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพัก และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในส่วนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จะให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนสำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของระบบการประกันภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ดย. กลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพัก รวมทั้งนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพัก

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน