คปภ.ลงพื้นที่ “พัทลุง” หารือเข้ม “ชมรมธนาคารจังหวัดฯ-ผู้แทนแบงก์-สถาบันการเงิน” 13 แห่ง ขายประกันภัยตามกม.!

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา คปภ. ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง และได้เชิญนายปิยะ วงศ์แสงคำ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพัทลุง กรรมการชมรม และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินทั้ง 13 แห่งในจังหวัดพัทลุงมาประชุมเพื่อรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร โดยเน้นย้ำให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และขจัดปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาต

“เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยมากที่สุด สำนักงาน คปภ. จึงขอให้ประชาชนที่สนใจในการทำประกันภัย มีการตรวจสอบใบอนุญาตผู้เสนอขาย แจ้งความต้องการการทำประกันภัยให้ชัดเจน ตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะยืนยันการทำประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองตรงตามที่ต้องการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อแนะนำประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารจากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) ทั้งนี้ หากมีเรื่องปรึกษา/ร้องเรียนเกี่ยวกับการทำประกันภัย สามารถติดต่อมายังสำนักงาน คปภ.   ได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ หรือสายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวย้ำ

ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เชิงป้องกัน (Preventive) ทั้งการกำกับดูแลด้านเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย (Prudential Supervision) และการยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมประกันภัย (Market Conduct)

ซึ่งหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการกำกับพฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และเชื่อถือ คือกระบวนการตรวจสอบคนกลางประกันภัยที่เข้มข้น ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนกลางประกันภัยมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัย ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล รวมถึงธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยด้วย เนื่องจากทุกช่องทางถือเป็นช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ

สำหรับการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์นั้น สำนักงาน คปภ. ได้จัดทีมดำเนินการออกตรวจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุมสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยอาศัยกำลังสำคัญของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ สำนักงาน คปภ. ยังได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลหลักของภาคธนาคารร่วมกันตรวจสอบการดำเนินการของธนาคารที่ทำหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ประชาชน

รวมถึงยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลควบควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบหากพบการกระทำความผิด สำนักงาน คปภ. จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เพื่อเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อน ควบคู่ไปกับการแจ้งข้อสังเกตไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องด้วย

อนึ่ง กระบวนการออกตรวจสอบของ สำนักงาน คปภ. ครอบคลุมการตรวจสอบพฤติกรรมทางการตลาดในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารในทุกด้าน ตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่ที่ทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานที่เสนอขาย กระบวนการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เอกสารประกอบการเสนอขาย ระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมความเสี่ยง และยังรวมถึงกระบวนการเสนอขายและการให้ข้อมูลของพนักงานกับลูกค้าว่ามีความถูกต้องเพียงพอหรือไม่

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน