คปภ. เข้มยกระดับการกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยผ่านความเห็นชอบของบอร์ด คปภ. แล้ว ในการประชุม คปภ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ล่าสุดอยู่ระหว่างการเสนอประธาน คปภ. เพื่อลงนามประกาศใช้บังคับต่อไป โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

สาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับนี้ ครอบคลุมทุกช่องทางการขายตั้งแต่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เทเลเซลล์ และไปรษณีย์ ส่วนช่องทางออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์จะยึดตามประกาศเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน คปภ. จะประกาศให้มีช่องทางอื่นๆ เพื่อให้กฎหมายครอบคลุมช่องทางที่จะเกิดขึ้นใหม่ ในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) คือ มีธรรมาภิบาลที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยที่เหมาะสม และคนกลางประกันภัยต้องมีระดับความรู้และประสบการณ์รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ (Conduct of Business) โดยกำหนดให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และได้มีการปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการกำหนดมาตรการลงโทษตามลำดับชั้นของความผิด อันเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประเมินภาคการเงินด้านการประกันภัย (FSAP) ที่จะมีขึ้นในปลายปี 2561 นี้

ในด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกช่องทาง สำนักงาน คปภ.ได้เพิ่มมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมากขึ้น โดยกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยรายชื่อข้อมูลผู้เสนอขายให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัท เป็นช่องทางเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. เท่านั้น ป้องกันการหลอกลวงจากผู้เสนอขายที่ไม่ได้รับใบอนุญาต พร้อมกำหนดให้บริษัทต้องมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลการเสนอขายทุก ๆ ช่องทางการเสนอขายให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล เพื่อไม่ให้มีการรบกวนประชาชนผู้บริโภค รวมไปถึงการบังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยพ่วงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นั้น บริษัทต้องวางมาตรการในการดูแลรักษาด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การได้มาซึ่งข้อมูลต้องถูกต้องตามกฎหมาย และรวมถึงบริษัทต้องมีการเปิดเผยที่มาของข้อมูลให้ลูกค้าทราบด้วย นอกจากนั้นในกระบวนการเสนอขาย ก่อนการเสนอขายจะต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนา หากได้รับการปฏิเสธจะต้องยุติการเสนอขายทันที

ในส่วนของการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารนั้น มีการกำหนดเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทย และ กลต. ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กติกาที่หน่วยงานทั้งสองกำหนด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นอกจากธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามกติกาของ คปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางโทรศัพท์แล้ว ยังจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมโดย กำหนดให้ผู้เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย กรมธรรม์ที่เสนอขายได้ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ได้อนุญาตสำหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์เท่านั้น

รวมทั้งประกาศเสนอขายฉบับใหม่ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขายนอกสถานที่ได้ เนื่องจากความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียเพื่อให้ได้ข้อยุติและเกิดความรอบคอบ นอกจากนี้ ประกาศใหม่ยังคงหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการป้องกันผู้บริโภคจากการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้บริษัทต้องขอคำยืนยันจากลูกค้า (confirmation call) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยพบว่าไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ตรงกับการเสนอขาย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

“เหตุผลการปรับปรุงประกาศนี้ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหรือซ่อนเร้น แต่เป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวยืนยันในตอนท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012