คปภ.ออกคำสั่งด่วน!! ห้าม “สินมั่นคงประกันภัย” ยกเลิกประกันโควิดลูกค้าแล้ว!!  

 

โดยประกาศฉบับนี้ออกมาหลังจาก ทางบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศเมื่อเช้าวันนี้ (16/07/2564) ว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติด  เชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1

โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

จากการประกาศของบริษัทสินมั่นคง นำมาสู่ความโกลาหลของผู้เอาประกันภัยโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ที่ยังรับประกันภัยโควิด-19 อยู่ เรียงหน้ากันออกประกาศยืนยันที่จะยังรับประกันต่อไป ขณะที่ทาง สำนักงาน คปภ.ก็ถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อการประกาศยกเลิกรับประกันภัยกลางคันของบริษัทสินมั่นคง จนนำมาซึ่งประกาศฉบับล่าสุดวันนี้ของ สำนักงาน คปภ.ดังกล่าว.-

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน