คปภ.อบรมสัมมนาเพิ่มทักษะบุคลากรมิภาคให้สอดคล้องการตรวจสอบภายใน


นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานภูมิภาค ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ภาค สำนักงาน คปภ.จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1-9 โดยนำข้อมูลที่ได้จากการระดมสมองมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในภูมิภาคให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มีความ Smart สู่หน่วยงานกำกับดูแลในยุคดิจิทัลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. ภาค กำกับดูแลตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคปภ.จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ซึ่งการจัดสัมมนาในลักษณะนี้มีจำนวน 6 ครั้งทั่วประเทศ และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง มีหัวข้อบรรยายให้ความรู้ประกอบไปด้วย “ข้อสังเกตและคำแนะนำในการปฏิบัติงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยนายจอม จีระแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ “นโยบายในการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน คปภ.” โดย นางคณิญาภร จรุงกิจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล น.ส.มนัสนันท์ รักสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และ”เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าว” โดยนายธนสาร สุขสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค


นอกจากนี้ยังมีการระดมสมองของเจ้าหน้าที่ คปภ. ภาค 6 และภาค 7 เพื่อนำสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานมาถอดบทเรียนในการแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ Kameo Grand & CIassic Kameo จังหวัดระยอง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน